4. Mezinárodní kolaborativní a dialogické sympozium

HORIZONTY 2018

Napětí, které nás (ne)spojuje

3.—5. května 2018

Ostrava, Důl Hlubina

Není jednoduché přijmout napětí, které vzniká, když zastáváme vlastní stanovisko a zároveň zůstáváme zvědaví na stanovisko druhého.

— Stewart & Zediker

To, co se nám může jevit jako překážka v dialogu, například napětí, nejasnost, dvojznačnost, nesrozumitelnost a nedorozumění, je nezbytné pro to, aby byl dialog tvůrčí a produktivní.

— Harlene Anderson

O sympoziu

Žijeme v rozděleném, nejednotném světě. Snažíme se vyznat v tom, kdo jsme „my“, kdo jsou „oni“ a hledáme to, co nás odděluje, čím jsme jiní a lepší. Vytváříme si svou komunitu, ale přesně to nás ve stejné chvíli vzdaluje vůči ostatním. Dialog mimo naši sociální bublinu s sebou nutně nese napětí, které může být nepříjemné až nesnesitelné, a tak se raději uzavíráme „mezi svými“.

Pro porozumění v dialogu je však přesně toto napětí zároveň nezbytné. Aby mohlo vzniknout něco nového, je zapotřebí setkat se s cizím, neznámým, někdy protichůdným. To stejné napětí, které nás odděluje, nás potom může i spojovat.

Horizonty 2018 budou hledat prostor pro spojitosti v nespojitém, společné v rozdílném, soudržné v konfliktním. Hlavní důraz bude na témata duševního zdraví, rasismu / xenofobie, partnerských vztahů a vzdělávání. Sympozium je tedy určeno jak zájemcům o uvedená témata z řad odborníků i široké společnosti, ale také facilitátorům, mediátorům, terapeutům, sociálním pracovníkům, komunitním pracovníkům, pedagogům, aktivistům a dalším.

Více o tematických sekcích Horizontů

Tématické sekce Horizontů

Interpersonální vztahy v rodině

Napětí do vztahů v rodině neodmyslitelně patří a často může být faktorem, který rodinu spojuje. Pokud však napětí nabývá charakteru eskalujících konfliktů, vede spíše k opačným důsledkům. Vztahy rodičů během nebo po rozpadu manželství se nám mnohdy mohou jevit jako nespojitelné, na druhou stranu je ale jasné, že rodiče budou navždy spojovat jejich děti. Práce s konfliktními interpersonálními vztahy, které nelze jednoduše ukončit, před nás klade neustále nové výzvy. A právě tématu interpersonálních vztahů se chceme hlouběji věnovat na sympoziu Horizonty. Pokud pracujete s lidmi, rodinami, které i přes svou „nespojitelnost“ potřebují najít, co je spojuje a chtěli byste svým příspěvkem ve formě workshopu, přednášky, sdílení dobré praxe, atd. obohatit sympozium Horizonty 2018, uvítáme Vaši aktivní účast.

Duševní zdraví

Každý z nás se v životě může dostat do psychické, psycho-sociální, bio-psycho-sociální či spirituální tísně, kterou můžeme prožívat na nespočet způsobů. Podobněj jako v jiných oblastech tematizovaných na sympoziu, také v těchto prožitcích tísně se objevuje napětí, které může jak spojovat tak rozdělovat. Někdy možná pociťujeme napětí sami se sebou, jindy můžeme vnímat, že napětí je mezi námi a okolím. Někdy si sami žádných potíží nejsme vědomi a napětí prožívá někdo jiný.

Pokud se do takové situace dostaneme, můžeme s ní naložit mnoha různými způsoby. Možná to zvládneme sami, možná vyhledáme lidi, kteří někdy zažili nebo zažívají podobné věci, nebo se obklopíme blízkými lidmi, mezi kterými se zkrátka cítíme dobře. Také se možná obrátíme s žádostí o pomoc na odborníky, případně se může stát, že odborníky osloví někdo z našeho okolí. Ať už zvolíme jakoukoliv cestu, usilujeme o zotavení (recovery). Zotavení jako zvládnutí nebo zbavení se prožitků a chování považovaných za symptomy nemoci. Zotavení jako proces, hledání smysluplného života. Zotavení jako návrat ke ztracené rovnováze a duševnímu zdraví, ale také zotavení jako objevování (discovery): hledání nových způsobů života, do nichž je možné začlenit zkušenost, která může být náročná a plná ne vždy srozumitelného napětí.

Někteří z nás patří mezi odborníky, kteří pracují v oblasti péče o duševní zdraví. Způsobů, jak se člověk stane odborníkem v oblasti duševního zdraví, je ale nespočet, a některé mají pramálo společného. Někdo vystuduje medicínu, jiný sociální práci, psychologii nebo sociální pedagogiku, další absolvuje psychoterapeutický výcvik. Někdo se stane odborníkem doslova vlastní zkušeností, když na vlastní kůži zažil nebo zažívá duševní tíseň a je ochoten/ochotna mluvit o tom, jak se s ní vypořádává.

Proměna péče o duševní zdraví, kterou v České republice v současnosti zažíváme, by přitom měla vést k propojování všech těchto odborností. Stojíme před výzvou, jak smysluplně a efektivně propojit medicínu a sociální služby, jak zahrnout do komplexního systému péče svépomocné hnutí a vlastní zkušenost lidí, kteří jsou označováni za psychicky nemocné. Všichni společně musíme teprve vynalézat sdílený jazyk a způsoby spolupráce, které fungují a dávají smysl těm, kterým by měly sloužit. A to s sebou nese také různá napětí.

Sekce zaměřená na duševní zdraví je otevřená všem těmto rovinám, kde se může odrážet napětí, které má potenciál jak rozvracet, tak podporovat vztahy, jimiž žijeme. Chceme společně mluvit o tom, co a jak je možné dělat, abychom vztahy mezi sebou spíše podpořili. Vítáme aktivní účast těch z vás, kteří chcete společně prozkoumávat dilemata a otázky spojené s duševním zdravím a systémem péče o duševní zdraví skrze vlastní praxi, životní zkušenost, výzkum nebo jiné aktivity.

Vzdělávání

Ve vzdělávání je spousta prostoru pro to, abychom dialog zkoušeli, šířili a snažili se o něj i v situacích, které jsou vypjaté, plné emocí, neporozumění. Cítíme, že jak ve vzdělávacím procesu, tak i v situacích, kdy je potřeba někoho podpořit, je zapotřebí domlouvat se společně a komplexně – mezi profesionály, rodiči, komunitami, žáky. V rámci této sekce tedy chceme dát prostor pro představení dobré praxe, uvítáme ale také ty, kteří nemají dobré zkušenosti a chtěli by se o ně podělit a vytvořit tak prostor pro společné přemýšlení nad jinými cestami.

Zveme vás všechny, kteří jste zapojeni (nebo toužíte být zapojeni) do různých forem vzdělávání – učitele, vedení škol, rodiče, žáky a studenty s různorodými vzdělávacími potřebami, zástupce podporujících organizací (např. PPP, SVP, SPC, NNO a mnohé jiné..), asistenty, vás, kteří se zabýváte vztahy mezi lidmi v prostředí vzdělávání (pracovníky – žáky – rodiči). Společně s dalšími účastníky můžete sdílet svou praxi, zkušenosti, naslouchat a třeba také zkoušet vést dialog i v situacích, které jsou plné protichůdných názorů a možných nedorozumění, zůstat v kontaktu s napětím a zažít, že je z něj možná cesta dál.

Vaše příspěvky se mohou (ale i nemusí) týkat následujících témat, či zkušeností:

  • Spolupráce v rámci školy, s rodiči, s komunitou a širším okolím
  • Rozdělení kompetencí a rolí v rámci školy a kolem ní
  • Inkluze a její různé potřeby, podoby a způsoby (práce, podpory, komunikace…)
  • Vztahy a klima – jak pracovat s napětím ve vztazích a jak v těchto situacích vytvářet prostor pro dialog
  • Klasické a alternativní přístupy ve vzdělávání, vztahu a komunikaci mezi učitelem a žákem

Uvítáme příspěvky, které budou interaktivní, budou zvát k dialogu, vytvářet prostor pro inspiraci a společné přemýšlení. Příspěvek může mít formu příběhu a zkušenosti lidí, kteří se ocitli v napětí, a i přesto se pokoušeli o rozvoj spolupráce a o vzájemné naslouchání, o situacích týkajících se vzdělávání, které byly náročné, ale i přesto bylo/je potřeba najít společnou cestu. Aby byli diskuse skutečně inspirující a náš prostor zůstal otevřený pro množství hlasů a nápadů, nabízíme ze strany pořadatelů v případě zájmu možnost facilitace diskuse a procesuální zajištění prostoru.

Rasismus a xenofobie

V rámci sympozia bychom se rádi věnovali tomu, jak a na jakých zlomech se vytváří napětí ve společnosti, která v poslední době zažívá vzestup xenofobních a rasistických nálad a postojů. Zajímá nás, jak s tímto napětím pracovat, jak rozpouštět rasismus a xenofobii ve společnosti, aniž by ve stejné chvíli docházelo k rozdělení společnosti na různé tábory. Kromě teoretických nebo výzkumných příspěvků na toto téma uvítáme příspěvky zástupců iniciativ, organizací nebo přístupů, kteří se s rasismem a xenofobií ve společnosti snaží tvůrčí cestou pracovat, a to z různých perspektiv. Mezi těmito perspektivami a rozdílnými strategiemi, jak na rasismus, xenofobii a související napětí ve společnosti reagovat, bychom chtěli vést dialog.

Více o formátu sympozia a jeho názvu

Proč sympozium? Proč Horizonty?

Formát Horizontů jsme se rozhodli pojmenovat „sympoziem“. Podle nás označuje lépe dialogický, horizontální a interaktivní model setkání, než jiná označení. Aby však nezůstalo u slov, ale setkání mělo skutečně dialogický charakter, tomu věnujeme velkou pozornost dopředu. Domlouváme se hned od začátku na formátu jednotlivých částí s hosty, uzpůsobujeme prostor a využíváme různé formy příspěvků a diskusí. Celý tým Narativu se bude věnovat facilitaci společných dnů, aby se všichni účastníci cítili příjemně, aby byli přizvání do dialogu, mohli se vyjádřit a být aktivní dle své chuti.

Dialog je nezbytný, chceme-li se vzájemně obohatit. A stejně jako původ slova dialog, tak i sympozia nás přivádí až do starověkého Řecka. Ve starořecké společnosti mělo sympozium dvojí význam. Ten prvotní a rozšířenější souvisí s doslovným překladem: „spolu – pít“ a označovalo oslavy, hostiny a rituální příležitosti, při kterých se sedělo v kruhu a leckdy nemírně užívalo všech starověkých slastí. Druhý význam odkazuje k té částí sympozií, kde se nejen hodovalo, ale zejména hovořilo na určité téma – na to odkazujeme především (ačkoliv ani prvnímu významu se nevyhýbáme). Nezřídka takovou diskuzi usměrňoval „moderátor“, aby k danému tématu mohli promluvit všichni, kdo chtějí, a debata byla pro všechny přínosná.

A proč právě „Horizonty“? Protože nás zajímá, kam společně můžeme dohlédnout ze současného stanoviště a co na „horizontech“ shlédneme. Chceme se také setkat tak říkajíc „horizontálně“ – aby si mohli naslouchat a mluvit spolu zkušení odborníci a ti začínající, napříč generacemi i napříč profesemi. A v poslední řadě – znáte „splývání horizontů“? To je poetický obrat H. G. Gadamera, jehož hermeneutické myšlení ovlivnilo řadu našich učitelů. Přibližoval tak moment vzájemného porozumění – které můžeme zažít v dialogu, kde si vzájemně ukazujeme vlastní zkušenosti, předsudky, jiná předporozumění. Nabízíme si vzájemně své horizonty tak, že dochází k jejich „splývání“ a náš vlastní horizont se tak rozšiřuje, aniž by byl vytlačován nebo vytlačoval nějaký jiný.

Právě k takovému splývání horizontů bychom vás rádi přizvali.

Více o místu konání sympozia

Prostory Horizontů 2018: Dolní oblast Vítkovic – Důl Hlubina

Podobně jako loni, i letos se budou Horizonty odehrávat v historicky jedinečném prostoru Dolu Hlubina v Ostravě. Provoz Důl Hlubina neslouží (již od devadesátých let 20. století) k těžbě uhlí, jak by se podle názvu mohlo zdát. Prostory bývalého černouhelného dolu prošly rekonstrukcí, aby od roku 2015 mohly fungovat jako tzv. Kreativní čtvrť – sloužit rozličným kulturním, uměleckým či vzdělávacím akcím. Rekonstrukce byla natolik úspěšná, že si vysloužila ocenění stavby roku 2015.

Důl Hlubina se nachází v širším areálu Dolní oblasti Vítkovic, který byl v roce 2002 prohlášen za Národní kulturní památku. Tato oblast je spjata, stejně jako Ostrava sama, s těžbou uhlí a výrobou železa, která se datuje od roku 1828. Po 170 letech nepřetržité výroby byly technologické provozy včetně dolu Hlubina a Vysokých pecí s Koksovnou zastaveny v roce 1998 a až v nedávných letech rekonstruovány. Pořádají se zde velké kulturní akce, jako například Colours of Ostrava. Celý areál je přístupný v kteroukoliv denní i noční hodinu. V přestávkách mezi workshopy nebo po nich si tedy budete moci vychutnávat jedinečnou atmosféru, kterou nenajdete v žádném jiném českém městě.

Samotné Horizonty se budou odehrávat v tzv. Starých koupelnách, což jsou budovy, kam horníci přicházeli na směnu, převlékali se tady do fáraček předtím, než vyráželi do podzemí. aby zde na konci směny smývali uhelný prach. Nedaleko odtud funguje kavárna PetPunk (dříve Maryčka), kde si můžete dát dobré kafe, občerstvení nebo pivo.

Kolem Provozu Hlubina se zformoval inspirativní tým složený z kulturních promotérů, profesionálů i nadšených aktivistů, kteří se na budování Provozu Hlubina podílí. Vytvářejí zde jedinečnou komunitu a místo, kde je mnoho prostoru pro imaginaci, sociální i kulturní otázky a témata, a hlavně pro setkávání a dialog. Věříme, že Horizonty zde budou jako doma a samotné místo se bude velkou mírou podílet na kolaborativní atmosféře celé akce.

Pořadatelé

Sympozium pořádá Spolek Narativ ve spolupráci s:

Hlavní hosté

Sheila McNamee

Sheila McNamee

University of New Hampshire, USA
více

Sheila McNamee je profesorkou komunikace na University of New Hampshire a spoluzakladatelka mezinárodní neziskové organizace Taos Institute propojující odborníky zabývající se sociálním konstrukcionismem. Zabývá se dialogickou změnou v psychoterapii, organizacích, komunitách a jiných sociálních a institucionálních kontextech. Je autorkou řady knih, např. Therapy as Social Construction (společně s Kennethem Gergenem, Sage, 1992), Research and Social Change: A Relational Constructionist Approach, (společně s Dian Marie Hosking, Routledge, 2012) a Education as social construction: Contributions to theory, research and practice (eds. Dragonas, Gergen, McNamee & Tseliou, WorldShare Books, 2015) — ke stažení zde.

Loek Schoenmakers

Loek Schoenmakers

Nezávislý specialista na vzdělávání, Nizozemí
více

Loek Schoenmakers (1961), Ph.D. v současné době pracuje jako vzdělávací specialista v Nizozemí, Arubě, Surinamu a v Belgii. Má třicetileté zkušenosti s výukou jako učitel, ředitel školy, školní poradce, lektor, kouč a vzdělávací specialista. Na základě jeho pracovních zkušeností v nejrůznějších rolích a výzkumu vycházejícího ze sociálního konstrukcionismu (2011) věří, že vzájemná propojenost a zaměření člověka na proces změny ve vzdělávání jsou nezbytné pro udržitelnost. Studoval na Nottinghamské universitě (Mgr., 2001), absolvoval prací Educational Change and School Improvement; na Universitě v Tilburgu a Taos Institutu (Ph.D., 2011) prací Sustainable Educational Change is being in Relation.

Ottar Ness

Ottar Ness

Norwegian University of Science and Technology, Norsko
více

Ottar Ness, Ph.D. je profesorem v oblasti péče o duševní zdraví na Norwegian University of Science and Technology / NTNU, na Katedře vzdělávání a celoživotního učení. Jeho výzkum se zabývá metodologiemi kolaborativního akčního výzkumu a zaměřuje se na témata kolaborativní praxe, rodinná terapie a zotavení v duševním zdraví a užívání návykových látek.

Liz Fekete

Institut Rasových vztahů, UK
(Foto: Cinzia Dambrosi)
více

Liz pracuje více jak 30 let v Institutu rasových vztahů (Institute of Race Relations), ve kterém je nyní ředitelkou a vedoucí Evropského výzkumného programu. V přednáškové i publikační činnosti se široce věnuje tématům jako jsou: současné podoby rasismus a fašismu, práva uprchlíků, evropské politiky boje proti terorismu a radikalizaci, pravicový extremismus a islamofobie. Je autorem knihy Vhodný nepřítel: rasismus, migrace a islamofobie v Evropě (A suitable enemy: racism, migration and Islamophobia in Europe). Liz byla také součástí CARF kolektivu (Kampaň proti rasismu a fašismu v UK), profesionální pozorovatelkou Bassova lidového tribunálui nebo členkou Iráckého světového tribunálu, který sledoval válečné zločiny a porušování ženevských konvencí v průběhu války v Iráku v letech 2003 – 2005. Mezi její nejaktuálnější publikace patří Alternativní hlasy evropské integrace (Alternative Voices on Integration in Europe, kniha dává do popředí mládežnické skupiny a inovativní antirasistické projekty jejichž iniciativy jsou hlavním proudem přehlíženy), Obchodníci s nenávistí: násilné dopady Evropské ultrapravice (Pedlars of Hate: the violent impact of the European far Right) a Témata, která rozdělují Evropu: Rasismus a vzestup krajní pravice (Europe’s Fault Lines: Racism and the Rise of the Right). Liz také spolupracuje s Mezinárodní iniciativou pro zločiny státu na Queen Mary University v Londýně a je členkou Observatoře pro překračování hranic pod Monash University v Austrálii.

i Tribunál veřejně demaskoval zločiny diktátorských režimů v Jižní Americe

Andrea Blažková, Petr Válek

Spondea Brno
více

Andrea Blažková pracuje jako sociální pracovnice v Centru rodinného poradenství a Centru krizové intervence. Ve své práci se setkává s rodiči, kteří se nacházejí v rozvodovém nebo rozchodovém konfliktu. Věnuje se dopadům konfliktů na děti a výchovnému poradenství. Vystudovala psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií MU v Brně a v současné době je frekventantkou vzdělávacího programu v kolaborativní a dialogické praxi.

Petr Válek je klinický psycholog se sedmnáctiletou praxí. V Psychiatrické léčebně v Opavě se věnoval terapii a psychodiagnostice dospělých. Od roku 2013 se zabývá především dětské psychoterapii a práci s celým rodinným systémem. Díky výcviku v Analytické psychoterapii – Jungovské psychologii má pochopení pro stínové aspekty lidské osobnosti. Od roku 2014 se věnuje rozvodovým konfliktům a jejich dopadům na děti. Je celoživotním optimistou a naději dodává i rodičům v situacích, které vypadají beznadějně.

Dítě v centru – práce s napětím v rozvodovém konfliktu

V rozvodovém konfliktu se v naší praxi setkáváme s napětím mezi rodiči. Zároveň tyto situace doprovází také napětí u dětí, které často velmi citlivě konflikty a hádky v rodině vnímají. Pro rodiny chycené v síti rozvodového nebo rozchodového konfliktu je určen program Dítě v centru.
Dítě v centru klade velké nároky na celý rodinný systém, převážně však na rodiče. Cílem naší práce je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program poskytuje prostor pro nacházení nových cest, jak konstruktivně řešit konflikty. Zároveň se snaží postavit dítě do centra zájmu rozvádějících se rodičů (namísto pozice střetu zájmů).  Přispívá tak ke snížení zátěže a tlaku, kterému je dítě v této situaci vystaveno.
V současnosti tímto způsobem pracujeme již čtvrtým rokem. Máme velmi dobrou zpětnou vazbu ze strany OSPOD a justice, se kterými se nám daří posilovat úzkou spolupráci. Od loňska realizujeme metodické kurzy, kde školíme další odborníky.
V rámci přednášky a workshopu vám představíme novou metodu pro práci s rozvodovým (rozchodovým) konfliktem, která vychází z holandského modelu No Kids in the Middle, který vytvořily psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser.

Cena

(zahrnuje vstup na konferenci, oběd v pátek a sobotu a večerní raut ve čtvrtek)

Standardní vstupné při platbě do 9. února
3200,- Kč

Standardní vstupné při platbě po 9. únoru
3600,- Kč

Vstupné pro autory přijatých příspěvků
2000,- Kč

Vstupné pro studenty denního studia
2200,- Kč

Nabízíme také slevu při účasti více než tří pracovníků jedné organizace (3+1 zdarma), dále slevněnou nebo bezplatnou účast pro dobrovolníky – napište prosím organizátorům, pokud se chcete jako dobrovolníci zapojit. Pokud se chcete zúčastnit sympozia, ale z jakéhokoliv důvodu si nemůžete dovolit zaplatit vstupné, také se nám ozvěte, zkusíme nabídnout nějaké varianty.

Storno podmínky

Stornování poplatku je možné do 30.4.2018, poté již poplatek nevracíme.

Dětské horizonty

V prostorách Hlubiny bude pro účastníky sympozia otevřena kolaborativní dětská herna. Nepůjde o klasické hlídání dětí, spíše o prostor, kde budou moci děti trávit čas s doprovázející osobou. POZOR! Děti mají vstup zdarma, doprovázející osoba platí pouze paušální částku 500,- Kč za obědy a raut (v případě zájmu). Pokud máte zájem o využití kolaborativní dětské herny, uveďte to do poznámky k registraci (věk dítěte, jméno a e-mail doprovázející osoby).

Přihlášení

Fakturační údaje:

Nepovinné údaje:

Přihlášení bez aktivní účastiPřihlášení k aktivní účasti

Zapojte se!

Přihlášení příspěvků a program

Do 18.2.2018 přijímáme návrhy na aktivní příspěvky, o přijatých příspěvcích rozhodneme do 28.2.2018. Program bude představen ve druhé polovině března 2018.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, napište nám:
info@narativ.cz
(+420) 777 916 280
Pavel Nepustil
(prosíme pouze pro urgentní telefonické dotazy)